شهرداری فردوسیه

سامانه ایده شهروندی

شهروند محترم، ما مطمئن هستیم که هر شهروندی ممکن است ایده ها و نظراتی در ذهن داشته باشد که به پیشرفت و آبادانی شهر کمک شایانی خواهد نمود ، درصورتی که ممکن است شهرداری به آن ایده های ناب نرسد. زیرا شهروند آشنایی بیشتری نسبت به شهر و محله خود دارد. در این راستا شهرداری فرودسیه در نظر دارد نسبت به استخراج ایده های شما اقدام نماید. خواهشمندیم در این امر مهم ما را یاری نمایید. با تشکر